تعبیر خواب گندم

برای مشاهده « تعبیر خواب گندم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گندم

 

محمدبن سيرين گويد :

كه ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند خوشه هاي گندم مي خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در ان ديار ارزان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گندم در خواب بر سه وجه است.

اول: معزول شدن.

دوم: تصرف کردن.

سوم: غربتي (بي زن و مجرد بودن).

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد. اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گندم : کاميابي

کشت گندم : سود زياد

درو کردن : شما يک کار خواهيد يافت

برداشت کردن : شما يک مشکل پيچيده را حل خواهيد کرد

خوشه : برد ، سود

دانه : خوشبختي

جمع آوري : سلامتي

آفت زده : کار پر رنج و زحمت

يوسف نبي عليه السلام گويد :

گندم روزي حلال بود بعضي گويند اندک غم بود

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ ديدن مزارع وسيع در خواب ، علامت آن است كه سودي كلان از تجارت و كارهاي خود به دست خواهيد آورد .

2ـ ديدن گندمهاي رسيده و آمادة برداشت در خواب ، علامت آن است كه به ثروتي حتمي دست مي يابيد و با عشق زندگي خود را ادامه مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد دانه هاي درشت گندم را در خرمن كوب مي ريزيد ، علامت آن است كه درِ سعادت به روي شما گشوده خواهد شد .

4ـ ديدن كيسه هاي گندم در خواب ، علامت آن است كه به زودي به اوج پيروزي و موفقيت خواهيد رسيد .

5ـ اگر خواب ببينيد ، گندمها ، در انبار خيس شده اند ، علامت آن است كه منافع شما به دست دشمنان تباه مي گردد .

6ـ خوردن جوانة گندم در خواب ، علامت آن است كه براي رسيدن به حق خود به سختي تلاش مي كنيد و سرانجام آن را به دست مي آوريد .

7ـ اگر خواب ببينيد هنگام بالا رفتن از تپه اي پوشيده از گندم ، ساقه ها را مي گيرد و خود را بالا مي كشيد ، علامت آن است كه از سعادتي بزرگ بهره مند مي شويد ، و به مقامي ويژه دست مي يابيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *