تعبیر خواب گرگ

برای مشاهده « تعبیر خواب گرگ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گرگ

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

گرگهايي که به صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد گرگي را مي كشيد ، علامت آن است كه دشمنان موذي خود را شكست خواهيد داد .

3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *