تعبیر خواب گرسنگی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب گرسنگی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گرسنگی

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص است.

جابر مغربي گويد :

اگرديد گرسنه بود مصيبت است. اگر ديد گرسنه بود و چيزي خورد چنانكه سير شد، دليل كه از معصيت توبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گرسنگي بر چهار وجه است.

اول: عسرت و تنگي (بيچارگي و تنگدستي).

دوم: حرص و آز.

سوم: گناه.

چهارم: طمع داشتن به مردم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.