تعبیر خواب گردون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب گردون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گردون

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گردونه بر هشت وجه است.

اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

دوم: ولايت وفرمانروايي.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: بزرگي.

پنجم: هيبت.

ششم: خرمي (شادماني و سرور).

هفتم: رفعت.

هشتم: آساني كارها.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.