تعبیر خواب گدایی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب گدایی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گدایی

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب ديد گدائي مي كرد و مردم او را چيزي مي دادند، دليل خير و بركت است.

 

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد از مردم چيزي ميخواست و نمي دادند، دليل كه كارهاي وي بسته شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گدائي بر چهار وجه است. اول: خير و بركت. دوم: منفعت.سوم: معيشت. چهارم: عز وجاه.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

گدا در خوابهاي ما انساني است بزرگ منش و خير و نيکو کار که بدو ن آشنائي قبلي به ما محبت مي کند و خير و خوبي مي رساند . اگر ببينيد خودتان گدا شده ايد خوب است و خواب شما مي گويد نيکي مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که گدا شده ايد و از مردم کمک مي خواهيد خواب شما مي گويد به ديگران محبت و کمک مي کنيد و کسي از اين نيکي و خوبي آگاه نمي شود. اگر ديديد به صداي بلند گدائي مي کنيد و کمک مي خواهيد از اين ناراحت هستيد که چرا ديگران به خوبي و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمي دانند و سپاسگزاري نمي کنند.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گدا : شکست و مشکلات

چيز به گدا دادن : براي کارهاي خوبتان از شما تمجيد خواهد شد

گدا بودن : هديه خواهيد گرفت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *