تعبیر خواب کيسه

برای مشاهده « تعبیر خواب کيسه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کيسه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن معيشت و روزي بر وي فراخ شود. اگر كيسه را تهي بيند، تاويل به خلاف اين است و بعضي گويند اجلش نزديك است.

جابر مغربي گويد :

اگر درخواب كيسه خود را دريده بيند، دليل است راز او آشكار شود. اگر ديد كيسه دريده را دوخت، دليل كه رازش پوشيده بماند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كيسه با درم ضايع شد، دليل است كسي آن را پند دهد و نشنود. اگر بيند كيسه او گشوده بود و درم ها بريخت، دليل است از خصومت برهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن كيسه تهي در خواب بر سه وجه است.

اول: تن مردم (تن آدمي).

دوم: راز پنهان.

سوم: درويشي (فقر و درماندگي).

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشد که تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ مي کنيد . کيسه سوراخ بيماري است از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.