تعبیر خواب کشمش

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کشمش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کشمش

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت بيند. اگر بيند كشمش به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر درخواب بيند كشمش به خروار درخانه بود، دليل است مال تمام حاصل نمايد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن كشمش درخواب بر سه وجه است.

اول: منفعت.

دوم: مال حلال.

سوم: كسب و معيشت.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشمش : دعوا در همسايگي

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ميوه هائي خشک چون مويزو کشمش و مانند آن نيکوئي باشددوستان در حق او گويند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *