تعبیر خواب کشتن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کشتن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کشتن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد، دليل كه منفعتي بدان كس رساند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد او را گروهي بكشتند، دليل منفعت است. اگر ديد شخصي او را بكشت به ظلم، دليل كه بيننده مظلوم است و حق تعالي كسي را به او بگمارد تا مكافات ان باز كند.

جابر مغربي گويد :

اگر ديد فرزند خود را بكشت، دليل كه روزي حلال يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر ديد ستوري(چهارپا) يا جانوري يا چيزي ديگر را بكشت، دليلكه برخصم (دشمن)غالب شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشتن

کشتن کسي : خود را عصباني نکنيد

کشته شدن: شما يک قرباني يا يک فداکاري خواهيد کرد

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد فردي ، ديگري را مي كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتي كه ديگران در زندگي انجام مي دهند تأسف خواهيد خورد و كشتارهاي خشونت آميز شما را تحت تأثير قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتكب قتل شويد ، نشانة آن است كه درگير ماجرايي نادرست خواهيد شد و كارتان به رسوايي خواهد كشيد .

3ـ اگر در خواب كسي شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهاني براي پيروزي و غلبه بر شما تلاش مي كنند .

4ـ اگر خواب ببينيد براي دفاع از خود جانوري درنده را مي كشيد ، علامت آن است كه به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *