تعبیر خواب کرفس

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کرفس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کرفس

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دليل كه غمگين و مستمند شود و بعضي گويند: اگر كرفس ديد و نخورد اندوه كمتر بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بي هنگام ولي ديدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزي و فرح و انبساط است.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن ساقه هاي ترد و تازة كرفس ، در خواب نشانة آن است كه به بزرگترين آرزوهاي خود دست مي يابيد .

2ـ اگر ساقه هاي كرفس را در حال فساد و گنديدگي ببينيد ، دلالت بر فوت يكي از اعضاي خانوادة شما دارد .

3ـ خوردن كرفس در خواب ، نشانة لبريز شدن از عشق و محبت است .

4ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود كرفس مي خورد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت كلاني به دست مي آورد .

5ـ اگر زني خواب ببيند با كرفس غذايي درست مي كند ، علامت آن است كه از ولخرجي ها و زياده رويهاي خود در ديگر امور تأسف خواهد خورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *