تعبیر خواب کاهو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کاهو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کاهو

 

اگر بيند كاهوي شيرين خورد، دليل اندوه است. اگر كاهو تلخ بود، دليل بر زيان بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمي است و خوردن آن کاميابي و تمتع به شرطي که شيرين باشد. کاهويي که به دهان تلخ بيايد يا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببينيد کاهو را با سکنجبين شيرين مي خوريد نيکو است ولي سکنجبين اگر به ترشي بزند يا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختي و غم و رنج است. اگر ببيننده خواب ببيند مزرعه اي کاهو دارد خواب او مي گويد نيکي مي کند و مردم از رادمردي و سخاي او بهره مند مي شوند. درو و جمع آوري کاهو خوب است ولي اگر نفروشيد بهتر از اين است که بفروشيد. چنانچه جمع آوري کاهو به نيت دادن به ديگري باشد انعمام و دستگيري است.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن كاهوهاي پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه پس از سردر گمي و پريشاني به ثروت و منفعت دست خواهيد يافت .

2ـ خوردن كاهو در خواب ، نشانة آن است كه در اثر ابتلا به بيماري از دوست خود جدا خواهيد شد .

3ـ اگر زني خواب ببيند كاهو مي كارد ، علامت آن است كه به زودي بيمار خواهد شد .

4ـ جمع آوري كاهو در خواب ، علامت آن است كه حساسيت و حسادت فطري موجب درد و اندوه شما مي گردد .

5ـ خريد كاهو در خواب ، علامت آن است كه به طرف انحطاط اخلاقي خود گام خواهيد گذاشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.