تعبیر خواب کار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کار

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بيند كار آخرت كرد، دليل كه كار آخرتش راست بود. اگر بيند كار دنياي او راست شده بود. دليل كه اجلش نزديك است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه عمرش دراز بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر كار دنيايي او به درستي برنيامد به غايت نيكو بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.