تعبیر خواب چک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب چک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب چک

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه مال و نعمت يابد. اگر كسي بيند چك يا قباله يا خط مي نوشت، دليل كه حجامت كند.

 

جابرمغربي گويد :

اگر بيند چك مهره كرد، ياداشت و مهر از او برگرفت، دليل است در مال او نقصان افتد. اگر بيند چك از وي ضايع شد، يا بسوخت، دليل كه مال وي ضايع شود.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد چكي جعلي به دوستان خود مي دهيد ، نشانة آن است كه براي پيش بردن نقشه هاي خود دست به نيرنگ مي زنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد چكي دريافت مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه از عهدة كارهاي خود بدرستي برمي آييد .

3ـ اگر خواب ببينيد به كسي چك مي دهيد ، نشانة آن است كه در شغل خود زيانهاي مالي خواهيد ديد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.