تعبیر خواب چکمه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب چکمه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب چکمه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند شوهرش را در زندگي به پيروزي هاي بزرگ برساند. جمعي ديگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هيبت مرد است و عاملي است که قدرت و شوکت مرد را تاکيد مي کند و جلوه مي دهد. چکمه براي زن نيز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشي که در خانه و خانواده و بين زنان ديگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است. اگر چکمه سياه باشد شوکت و بزرگي است. اگر زرد باشد غم و بيماري است و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هيجان است. ديدن چکمه با رنگ هاي غيرمتعارف در خواب خوب نيست.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

چکمه

چکمه نو : خبرهاي خوشايند

خيلي تنگ : زندگي مشکل

چکمه مستعمل : کسي شما را آزار خواهد داد

خريدن چکمه : جاده در انتظار شماست

پاک کردن آن : عشق

هديه کردن آن : ضرر و زيان

تعمير کردن چکمه : انجام کارهاي خير

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر در خواب چكمة خود را در پاي ديگري ببينيد ، نشانة آن است كه رقيبي معشوق شما را مجذوب خود مي كند .

2ـ ديدن پوشيدن چكمه اي نو در خواب ، علامت آن است كه در معاملات خود پيروز مي شويد . يا نشانة آن است كه سرپرست خانواده طلب دستمزد بيشتري از شما مي كند .

3ـ ديدن چكمة كهنه و پاره در خواب ، نشانة آن است كه دامي بر سر راه شما پهن شده است ، ممكن است به بيماري مبتلا شويد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.