تعبیر خواب چنگ زدن

برای مشاهده « تعبیر خواب چنگ زدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب چنگ زدن

 

محمدبن سيرين گويد :

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بيند چنگ مي زد، دليل سخن باطل و دروغ گويد و او را از غم و اندوه زيان رسد. اگر ديد پادشاه او را چنگ داد، دليل كه او را از پادشاه عطا و بزرگي رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج يابد. اگر بيند چنگ بشكست يا بيفكند، دليل كه از دروغ و باطل توبه كند. اگر بيند كسي چنگ مي زد و او سماع مي كرد، دليل كه شنونده دروغ و باطل است. و بعضي از معبران گويند چنگ زدن در خواب، دليل بر عمر دراز بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند چنگ مي زد ، دليل كه به زني بزرگ از مهتران پيوسته شود و از او عز و جاه يابد هم به مال و هم به سخن روائي و آخر كار آن زن را به نكاح بخواهد. اگر بيند با چنگ، چغانه و ناي و رقص بود اين جمله، دليل بر غم و مصيبت بود .

 

جابرمغربي گويد :

اگر كسي در بيماري بيند كه چنگ و چغانه مي زد ، دليل بر وفات اوست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *