تعبیر خواب چغانه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب چغانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب چغانه

 

محمدبن سيرين گويد :

چغانه در خواب ، سخن باطل و دروغ است . اگر بيند چغانه مي زد، دليل كه سخن باطل و دروغ گويد، يا اوغم و اندوه رسد. اگر بيند پادشاه وي را چغانه داد، دليل كه از پادشاه وي غم و اندوه رسد. اگر بيند چغانه را بشكست و بيفكند، دليل كه از دروغ و باطل توبه كند. اگر ديد چغانه بر سر مي زد و چغانه زدن نداند، دليل كه اگر صاحب علم است مردمان را تعليم كند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد كه از هر گونه علم گويد تفسير و علم حديث و فقه. اگر اين كس جاهل است، شغلي پيشه كند كه از آن شغل او را سرزنش كنند. اگر بيند با چغانه چنگ و ناي ورقص بود، دليل بر غم و اندوه و مصيبت كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.