تعبیر خواب پُتک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پُتک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پُتک

 

به فارسی پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک ، دلیل کند بر مهتری . اگر ببیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد ، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد . اگر ببیند که پتک او ضایع شد ، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی آهنگری نداند و ببیند که پتک را بر سندان همی زد ، دلیل که در میان مهتری بزرگ ، سخن چینی کند و دشمنی افکند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.