تعبیر خواب پيه خوردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پيه خوردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پيه خوردن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت و فراخي يابد. اگر بيند پيه گوسفند داشت و مي خورد، دليل است به قدر آن وي را مال حلال آيد. اگر بيند كه پيه جانوري مي خورد و گوشت او حلال است، دليل كه مال حلال يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن پيه در خواب بر سه وجه باشد.

اول: نعمت و فراواني.

دوم: مال و منفعت.

سوم: گشايش كارهاي بسته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.