تعبیر خواب پشم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پشم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پشم

 

محمد بن سیرین می گوید :

پشم در خواب دیدن از همه وجهی ، مال حلال و روزی است و پشمی که بافته نباشد ، بهتر است و نیکوتر . اگر ببیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش است ، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت ، دلیل است که مال خود را تلف کند . اگر ببیند که پشم را همی سوخت ، دلیل است که مال خود را هزینه کند . اگر ببیند که بر تن او جامه پشمین است ، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود . اگر ببیند جامه پشمین یا پنبه خرید یا بستری از پشم داشت ، دلیل که زنی توانگر بخواهد .

 

جابر مغربی می گوید :

پشم اشتر در خواب ، مال است از طرف پادشاه ، معبران گویند میراث باشد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد . پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد . پشم را معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم . داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید . اگر مختصری پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود . رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چنانچه در خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید که آن طناب به شما تعلق دارد یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد . اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنانچه ببینید که مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است که گفته شد تحصیل مال است و آن مالی است حلال و بدون خدشه و غش . اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار شما قرار می دهد که سود بخش است . اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر می کند و اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود . بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است . اگر جوان مجردی خواب ببیند ، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود . اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می شود . اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می شود . بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد . چنانچه در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دیدید که پشم را گلوله گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید . چنانچه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید ، اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای شما مفید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما ملال آور می شود به طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد . پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی است .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ دیدن پشم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .

۲ـ دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب ، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید که پشمى را قیچى مى ‏کنید ، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *