تعبیر خواب پشت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پشت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پشت

 

محمد بن سیرین می گوید :

پشت در خواب دیدن ، مردی است که از او قوت و یاری و پناه طلبد . اگر ببیند پشت او بشکست ، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود ، از دنیا رحلت کند . اگر ببیند که زخمی به پشت او رسیده ، دلیل است که رنجی و آفتی بر کسی رسد که پشت و استظهار او بود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

مهره های پشت ، قوت و فرزند است و هر صلاح و فساد که در مهره های پشت باشد ، تاویلش بر قوت و فرزندان بیننده خواب رسد . اگر ببیند که پشت او درشت و با قوت بود ، دلیل است که او را فرزندی به تن قوی و دانا و عاقل بود . اگر ببیند چیزی بر پشت گرفت ، دلیل که به قدر آن گرانی و غم و اندوه به وی رسد . اگر ببیند که مرده بر پشت گرفت ، دلیل است که مونت کسان مرده به وی است . اگر ببیند پشت وی برگشت ، دلیل است که حال او بد شود .

 

جابر مغربی می گوید :

پشت دشمن به خواب دیدن ، ایمنی بود از شر دشمن و دیدن پشت زن ، دلیل برگشتن دنیا است .

 

اسماعیل بن اشعث می گوید :

پشت به خواب دیدن ، برادر است . اگر ببیند که پشت او بشکست ، دلیل که برادرش بمیرد . اگر ببیند پشت او همی درد می کرد ، دلیل است که وی را از برادر یا از مهتر غم و اندوه رسد . اگر ببیند که به سبب علتی پشت او را داغ کردند ، دلیل است بر صلاح دین و دنیای وی . اگر ببیند که پشت به دیوار داد ، دلیل است که به سفر رود و مال حاصل کند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است

اول : قوت و نیرو

دوم : برادر دینی

سوم : یار وهمدم

چهارم : پادشاه

پنجم : وزیر

ششم : حجت و دلیل و برهان

هفتم : پدر

هشتم : برادر

نهم : پسر

دهم : مال

یازدهم : یاری دادن

دوازدهم : جد پدر

معبران گفته اند : دیدن پشت ، کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پشت ، در خواب فرزند و برادر است و چنانچه بیننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است . ما طبق معمول به فرزندان خویش دلبستگی امید وارانه ای داریم و چنین می انگاریم که در سنین پیری فرزند پشت و پناه است همین طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس دیگر نزدیک تر و به طور طبیعی و غریزی صمیمی تر است . چنانچه فرزند یا برادر نداشته باشیم روی دوستان خود این طور حساب می کنیم . این باور درست یا نادرست هر چه هست در خواب های ما به صورت پشت ظاهر می شود و شکل می گیرد . اگر در خواب ببینیم که پشتی سالم و خوش رنگ و عضلانی و بدون لکه و خال و زگیل داریم خواب ما می گوید که به آن سه مورد می توانیم دل خوش و امیدوار باشیم . فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروری داریم که برای بیننده خواب نیز می تواند مفید و موثر باشند . اگر در خواب ببینیم یا حس کنیم که پشت ما زخمی پدید آمده یا پشت ما لاغر و نحیف شده برای یکی از آن سه که گفته شد ملال و اندوهی پیش می آید . مهره های ستون فقرات که از ناحیه پشت دیده و احساس می شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشیم برادر و دوست هستند . قوت و ضعف مهره های ستون فقرات از ناحیه پشت قوت و ضعف مادی و معنوی فرزندان یا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائی که ما بر آن ها داریم و روابط بیننده خواب با ایشان که خواب در این حالات می گوید می توانیم روی آن ها حساب کنیم یا نه و وضع ایشان در آینده چگونه است . مهره های محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر می دهد یا برادران و دوستان که ما به ایشان نیازمند می شویم . اگر دیدیدم که باری به دوش می کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود تحمیل می کنیم و فشاری بیش از حد توانایی بر آن ها وارد می آوریم . اگر پشت ما زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آن ها که گفته شد بیمار می شود و اگر حس کردیم که شلاق خورده ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه ای برای آن ها اتفاق می افتد که خوب نیست .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

مشاهده ى پشت خود در خواب ، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است . اگر در خواب پشت کسى را لخت ببینید ، یعنى خطرى شما را تهدید مى ‏کند . اگر در خواب کسى پشتش را به شما بکند ، به این معنا است که دشمنانتان مى ‏کوشند تا به شما صدمه برسانند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *