تعبیر خواب پشته

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پشته » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پشته

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که پیرامون کوه است . اگر ببیند بر سر آن پشته ایستاده بود ، دلیل است که به نزدیک مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد . اگر ببیند آن پشته ملک و موضع او است ، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود . اگر ببیند بعضی از آن پشته ملک اوست ، دلیل که به قدر آن ، نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند . اگر ببیند بر آن پشته به دشواری و زحمت بالا همی رفت ، دلیل که غم و اندوه بدو رسد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

پشته دیدن در خواب بر چهار وجه است

اول : بلندی و والائی

دوم : مال

سوم : قوت و نیرو

چهارم : تنومندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.