تعبیر خواب پر پهن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پر پهن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پر پهن

 

محمد بن سیرین می گوید :

پر پهن در خواب دیدن دلیل بر اندیشه است و خوردنش دلیل بر مضرت .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پر پهن با فتح هر دو پ در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می روید و ماکول است . به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی ها را دارد و به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل بر غصه و نگرانی . اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه می دهد خرفه است ، موجبی پیدا می شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می یابید . چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.