تعبیر خواب پریدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پریدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پریدن

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پریدن و جستن در خواب تحول است در زندگی بیننده خواب . اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه تنزل می یابیم . اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در پیش دارد به طول جهش در خواب . اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شد خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود خبری است از یک شکست . اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم . همین حال است اگر از جایی روشن به تاریکی بپریم . چنانچه بیننده خواب ببیند از جایی تاریک به محلی روشن می جهد تحولی مطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد . اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می کند . اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است . به طور کلی جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده اند .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاق های تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد .

۲ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.