تعبیر خواب پرچم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پرچم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پرچم

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

علم (پرچم) در خواب دیدن ، دلیل بر سفر است . اگر ببیند پادشاه علمی به وی داد ، دلیل جاه و بزرگی است ؛ خاصه علم را سفید یا سبز بیند .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند علمی سفید و بزرگ داشت ، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد . اگر ببیند علمی سیاه داشت ، دلیل که قاضی یا خطیب گردد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن علم به خواب بر چهار وجه است

اول : ریاست و مهتری

دوم : سفر

سوم : جاه ، مقام و بزرگی

چهارم : نیکی احوال (خوبی وضع و حال)

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . علامت دادن با پرچم در خواب ، به این معناست که موضوعى آبروى شما را تهدید مى‏ کند .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

برافراشته کردن پرچم در خواب ، نشانه ‏ى غم و اندوه است . اگر خواب ببینید پرچم را پایین مى ‏آورید ، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد . دیدن پرچم سیاه در خواب ، نشانه‏ توطئه‏ ى دشمنان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.