تعبیر خواب پرنده

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پرنده » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پرنده

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد ، دلیل که حاجت او روا شود . اگر ببیند پرید ، دلیل که بعضی از مال او برود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ ، جغد ، خفاش ، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود . پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند . اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است . اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروایی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد . کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنانچه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هایی به وجود می آورد . اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد . اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید . کشتن پرنده نیز خوب نیست . در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود . این حکم کلی در مورد پرنده است . اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلایی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید . گنجشک دوست مزاحم و وراج است .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

پرنده : ملاقاتی خوشایند

پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

به دام انداختن پرنده : غم و غصه

تخم پرندگان : ارث

پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان

نشسته : سوگ

در دست داشتن : شانس بزرگ

دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان

پرندگان آبی – دریایی : غم

پرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد .

پرنده کاکلی : پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل

 

لیلا برایت مى ‏گوید :

دیدن پرندگان در خواب ، نشانه‏ ى موفقیت در انجام کارها است . اگر پرنده ‏اى را ببینید که بر روى تخم خود نشسته ، به این معناست که به اهدافتان مى ‏رسید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱- دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی است .

۲- اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

۳- اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است .

۴- دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

۵- دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی است .

۶- گرفتن پرندگان در خواب ، نشانه رسیدن به خواسته هاست .

۷- اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.