تعبیر خواب پرستو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پرستو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پرستو

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند پرستو داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که با کسی که از او جدا شده است ، مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد . اگر ببیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند ، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

دیدن پرستو در خواب ، مردی توانگر باخرد است . اگر پرستو ماده بیند ، زنی توانگر با خرد است . اگر ببیند پرستو از وی بپرید ، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد . اگر ببیند پرستو در دست او بِمُرد ، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند پرستوئی را فراگرفت ، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است . صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است . اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده اید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند . اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید . چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد . ابن سیرین می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد . به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود . خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت : پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند . این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود ، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند . اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدایی می افتد . از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن . دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است . دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشاهده کامروایی دیگران . برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند . این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود . برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

۲ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است .

 

اچ میلر مى‏ گوید :

اگر در خواب پرواز پرستویى را ببینید ، یعنى در عشقتان موفق مى ‏شوید . شنیدن صداى پرستو در خواب ، نشانه‏ ى شنیدن اخبار خوش است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.