تعبیر خواب پرده

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پرده » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پرده

 

محمد بن سیرین می گوید :

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ است و اگر ستبر ، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها . اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند ، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند پرده ضایع شد ، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود ، غم و اندوه صعب تر است ، اگر معروف بود آسانتر است .

 

جابر مغربی می گوید :

پرده نو پادشاه را نیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد . دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد . پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید . اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم ، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد . حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند . اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابد . کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم . پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است . اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱- مشاهده‏ ى پرده در خواب ، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى ‏کنید .

۲- اگر در خواب پرده ‏هاى کثیف و پاره را دیدید ، بیانگر اختلاف و مشاجره است .

۳- مشاهده‏ ى پرده‏ هاى پر نقش و نگار در خواب ، به این معناست که در زندگى به مادیات مى ‏پردازید .

۴- اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است ، به این معناست که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد .

۵- دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدارکنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .

۶- دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.