تعبیر خواب پای تابه {جوراب}

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پای تابه {جوراب} » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پای تابه {جوراب}

 

محمد بن سیرین می گوید :

پای تابه در خواب ، چون نهاده بود ، مال است و چون بر پای پیچیده بیند ، سفر است . اگر ببیند پای تابه در پای پیچیده است ، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند . اگر ببیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که مال او ضایع شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

پای تابه در خواب بر سه وجه است

اول : مال ، نعمت و کالا

دوم : سفر

سوم : مرگ – کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.