تعبیر خواب پای اورنجن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پای اورنجن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پای اورنجن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر مردی ببیند که پای اورنجن در پای داشت ، دلیل است که او را رنج رسد . اگر ببیند سیمین است ، رنج و سختی او کمتر است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

پای اورنجن ، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام . اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد ، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته ، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود . از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند . اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروتمند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند . اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد . اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود . چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید . درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.