تعبیر خواب پاچه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پاچه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پاچه

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی به خواب دید پاچه گوسفند همی خورد ، دلیل که چیزی یا نعمتی بدو رسد ، به قدر آن که خورده است . اگر ببیند پاچه گاو همی خورد ، دلیل که در آن سال او را فراخی و نعمت است بر اندازه خوردن او .

 

جابر مغربی می گوید :

خوردن پاچه در خواب ، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آنچه خورده است ، خاصه چون ببیند که خام می خورد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

هستند کسانی که اصلا پاچه نمی خورند و دوست نمی دارند . نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند . این ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می گوید که حادثه ای ناخوشایند پیش می آید ولی چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست ولی آن ها که به خوردن پاچه عادت دارند تعبیر خواب کراهت و حادثه ناخوشایند نیست و بستگی به نوع پاچه و نحوه آن تعابیر مختلف دارد . اگر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد ، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد . اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد فراخی معاش و روزی برای او پیش می آید و به پول و ثروتی که دارد افزوده می شود . چنانچه تهی دست است پولدار می شود و به رفاه و نعمت می رسد و اگر مالدار است مال او افزونی می یابد . خوردن پاچه گاو خیلی خوب است و خوردن پاچه شتر نشانه ای است از این که بیننده خواب به مسافرتی سود بخش می رود و جایی می رود که با پول بر می گردد . خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است و جنبه بد آن این است که بیننده خواب ببیند که پاچه نپخته و خام می خورد . این نشانه تجاوز به مال دیگران است و بهره مندی از چیزی که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید آگاهی دارید . معبران اسلامی نوشته اند که خوردن پاچه خام خوردن مال یتیم است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.