تعبیر خواب پالتو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پالتو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پالتو

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی . اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می کند . اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در روزهای آینده زیان می بینید . اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد . اگر پالتویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است . پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل . اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

۲ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانه آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

۳ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهاست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.