تعبیر خواب پاشنه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پاشنه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پاشنه

 

محمد بن سیرین می گوید :

پاشنه پا درخواب ، دلیل بر نظام کار و کسب مردم کند . اگر ببیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود . اگر ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد ، همین تاویل دارد ، اما ندامتش از آن کمتر باشد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر کسی ببیند که پاشنه پای خود می برید و بخوردِ سباع و درنده می داد ، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد . اگر ببیند که پاشنه پای او بیفتاد ، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش و بیچاره گردد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می شوید . شکسته بودن پاشنه پا نیز همین تعبیر را دارد یعنی چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید . پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است . چنانچه ببینید پاشنه پای شما از کفش یا جوراب بیرون است در محیط شغلی ، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر ، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند . اگر در خواب دیدید که پاشنه شما سالم و محکم و قوی است خواب خوبی است و به شما نوید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل می کنید . اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده ، چنانچه کاسب باشید متضرر می شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می رود . اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کرد سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند .

 

اچ میلر مى ‏گوید :

دیدن پاشنه‏ ى پا در خواب ، بیانگر ضرر و زیان مالى است . اگر در خواب ببینید که پاشنه‏ ى پایتان زخمى شده ، به این معناست که عده ‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.