تعبیر خواب پاتیله

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پاتیله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پاتیله

 

محمد بن سیرین می گوید :

پاتیله در خواب دیدن ، کدبانوی خانه است . اگر ببیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیر و منفعت رسد . اگر ببیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.