تعبیر خواب نيمکت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نيمکت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نيمکت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نيمکت: قولهاي دروغين

نيمکت چوبي : ماجراهاي عشقي

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر خواب ببينيد روي نيمكتي نشسته ايد ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهي خود به شما مرددند .

اگر خواب ببينيد ديگران بر نيمكت نشسته اند ، نشانةآن است كه با دوستي كه در اثر عدم تفاهم با او قهر كرده ايد ، آشتي خواهيد كرد .

واكسن

اگر خواب ببينيد كسي به شما واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شد كه به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد داد .

اگر خواب ببينيد به ديگران واكسن تزريق مي كنيد ، نشانة آن است كه تلاش شما براي به ثمر رساندن كاري به شكست مي انجامد .

اگر دختري خواب ببيند كسي به پاي او واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه در اثر خيانت به كسي ، روسياه خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.