تعبیر خواب نيلوفر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نيلوفر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نيلوفر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد.

حضرت دانيال گويد :

ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( و الله اعلم بالصواب).

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر در خواب نيلوفر آبى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى پرفراز و نشيبى خواهيد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.