تعبیر خواب نمک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نمک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نمک

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است. اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه درم نقد حاصل كند. اگر بيند نمك خورد، دليل كه زاهد شود و بعضى گويند: ديدن نمك به خواب خصومت است.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن نمک سفيد خوش بود

آنلي بيتون مى ‏گويد :

ديدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محيطهايي نامساعد است .

اگر خواب ببينيد به گوشت نمك مي زنيد ، نشانة آن است كه بدهكاري و تنگ دستي شما را بستوه خواهد آورد .

اگر دختري خواب ببيند نمك مي خورد ، نشانة آن است كه نامزد او دل به دختري زيباتر خواهد سپرد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه به گوشت نمك مى‏ زنيد، علامت آن است كه دچار مشكل مى‏ شويد. نمك خوردن در خواب، علامت شكست و نااميدى مى ‏باشد.

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر در خواب نمك ببينيد، به اين معنا است كه در موقعيت مناسبى قرار گرفته ‏ايد. نمك پاشيدن در خواب، به معناى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏ شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.