تعبیر خواب نقره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نقره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نقره

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسى بيند كه نقره از دكان مى‏گرفت، دليل كه از شهر خود زن خواهد. اگر بيند كه از معدن نقره فراگرفته، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

جابر مغربي گويد :

اگر يك درم نقره داشت، دليل كه او را فرزندى آيد صاحب جمال.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن.

دوم:فرزند.

سوم: مال.

چهارم: معيشت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با دختري صاحب جمال ازدواج خواهيد کرد و چنانچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد داراي فرزند دختر مي شويد. اگر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگر کسي نقره به شما داد يا ظرفي از نقره به شما هديه کرد ، دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کند و او خير شما را مي خواهد. اگر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و اگر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره است ، همسرتان دختري مي آورد که به او شباهت دارد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن

ظروف نقره : آسايش

دريافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

فروختن آن : يک سرمايه گذاري به بار خواهد نشست

خريدن : تحولات بزرگ

پول نقره : دوره پر باري نزديک است

آنلي بيتون مى ‏گويد :

ديدن نقره در خواب ، نشانة آن است كه بيش از حد به پول و ثروت وابسته مي شويد .

پيدا كردن سكة نقره در خواب ، نشانه آن است كه براي آرامش فكري و راحتي خود ، اطرافيان را ناديده مي گيريد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه يك سكه‏ى نقره‏اى پيدا مى‏كنيد، به اين معنا است كه براى رسيدن به هدف خود دست به هر كارى مى‏زنيد.

اچ ميلر مى ‏گويد :

ديدن نقره در خواب، به معناى كسب ثروت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.