تعبیر خواب نعلين

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نعلين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نعلين

 

اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال نعلين او سوراخ شد، دليل كه در سفر بماند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر نعلين نو خريد و در پاي كرد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد و گويند كه زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن يك نعلين او بيفتاد، دليل كه از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلين او سوخت، دليل است زنش بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن نعلين در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: سفر.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.