تعبیر خواب نزم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نزم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نزم

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائي مبدل شد، دليل كه كارش نيكو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دليل مرگ مفاجات بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن نزم در خواب بر چهار وجه است.

اول: تحيّر.

دوم: پوشيدن كارها.

سوم: بدعت.

چهارم: گمراهي.