تعبیر خواب نبرد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نبرد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نبرد

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر خواب ببنييد در نبردي شركت داريد ، علامت آن است كه به همكاران خود برخوردي نامطلوب خواهيد داشت و خطر دادخواهي در دادگاه شما را تهديد مي كند .

مشاهدة نبرد ديگران در خواب ، علامت آن است كه پول خود را هدر مي دهيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بايد تهمت و غيبت ديگران بترسيد .

اگر دختري نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببيند ، نشانة آن است كه نامزد او فردي نالايق است .

اگر خواب ببينيد در نبردي شكست خورده ايد ، نشانة آن است كه حق مالكيتي را از دست مي دهيد .

اگر خواب ببينيد به هنگام نبرد ضربه اي به دشمن مي زنيد ، علامت آن است كه علي رغم مخالفتهاي موجود با شهامت و استقامت در كسب ثروت و افتخار موفق مي شويد .

اگر خواب ببينيد دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانةآن است كه در حرفة خود نگراني و سردرگمي بسيار خواهيد داشت . اما سود اندكي به دست مي آوريد .

اگر خواب ببينيد كه در راه خانه سياهان با تيغ به شما حمله مي كنند ، نشانةآن است كه از شغل خود نوميد مي شويد و با زيردستان خود دچار اختلاف مي گرديد . در خانواده نيز روابط نامطلوبي حكم فرما خواهد شد .

اگر خواب ببينيد با سياه پوستان در نبرد هستيد ، نشانة آن است كه سياه پوستان با پستي و حقارت شما را آزاد مي دهند .

اگر در خواب چند نفر را ببينيد كه با هم نبرد مى‏كنند، بيانگر آن است كه در كارى دچار دردسر مى‏ شويد.

اگر در خواب مشاهده كنيد كه در نبردى شكست خورده‏ايد، به اين معنا است كه چيزى را از دست مى‏ دهيد.

اگر در خواب در نبردى پيروز شويد، به اين معنا است كه در انجام كارى سود كلانى به دست مى ‏آورید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.