تعبیر خواب ناخن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ناخن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ناخن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن ناخن : شرمساري

مولف گويد :

درآمدن ناخن يعني بيماري يکي از نزديکان يا خودش

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است .

سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد .

ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است.

اگر خواب ببينيد كه ناخن‏هايتان شكسته است، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار شكست مى ‏شويد.

اگر خواب ببينيد ناخن‏هايتان را سوهان مى‏كشيد، علامت آن است كه موفق و پيروز خواهيد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.