تعبیر خواب مغز

 

برای مشاهده « تعبیر خواب مغز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب مغز

 

حضرت دانيال گويد :

ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دليل كه مال را هزينه كند. اگر مغز ديگران ميخورد، دليل كه مال مردم هزينه كند.

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيندمغز سر او بر زمين افتاد، دليل كه مال از دستش برود. اگر ديد مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دليل كه مايه به دست آورد.

جابر مغربي گويد :

: اگر مغز جانوري مي خورد كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دليل مال حرام است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن مغز در خواب بر سه وجه است. اول: مال نهاني. دوم: عقل. سوم: بصر.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببينيد ، نشانة آن است كه محيط نامطلوب زندگي شما به طرف دوستاني ناباب خواهد كشيد .

2ـ ديدن مغز حيوانات در خواب ، نشانة رنج از بيماريهاي روحي است .

3ـ اگر خواب ببينيد مغزي را مي خوريد ، علامت آن است كه ناگاه دانش و علمي كسب مي كنيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *