تعبیر خواب محراب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب محراب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب محراب

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه در محراب نماز كرد، دليل است او را فرزندي صالح آيد. اگر بيند كه در محراب نشسته بود، دليل كه در نماز كاهلي كند.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه محراب را عمارت كرد، دليل بر صلاح دين او است . اگر بيند كه در محراب آب تاخت، دليل است او فرزندي آيد عالم.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن محراب به خواب بر پنج وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: امام مسجد.

سوم: قاضي.

چهارم: محتسب (پاسبان).

پنجم: ميانجي وواسطه شدن در ميان مردمان.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر در خواب ببينيد كه كشيكي در محراب ، ايستاده است ، معنايش اين است كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب ببينيد كه در محراب نشسته ايد ، نشانة نوميدي و تغيير شغل است .

3ـ اگر زن جواني در خواب ببيند كه وارد محراب مي شود ، دلالت بر عشقهاي دروغي و دشمناني دارد كه سعي مي كنند او را با خود هم پيمان كنند .

4ـ محراب ، كمتر در خوابهاي شما ظاهر مي شود مگر آنكه بخواهد هشداري درباره اشتباهات شما بدهد . يا به اين معناست كه پشيماني و ندامت شما را از انجام كاري باز مي دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.