تعبیر خواب مازو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب مازو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب مازو

محمدبن سيرين گويد :

اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است كه به سختي مال حاصل كند. اگر بيند كه به خروار مازو داشت، دليل است مال بسيار حاصل كند. اگر بيند كه مازو خورد، دليل كه مال حرام خورد.

ابراهيم كرماني گويد :

ديدن مازو در خواب،دليل بيماري است و مازوي سبز و سياه غم و اندوه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن مازو در خواب بر چهار وجه است. اول: مكروه. دوم: غم و اندوه. سوم: بيماري. چهارم: ملامت در كارها.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.