تعبیر خواب لَنگ شدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب لَنگ شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب لَنگ شدن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار شود.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد. اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مي رفت، دليل است كه از كسي ياري خواهد و مرادش برآيد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدائي به كسي كرده بود. اگر لنگ درخواب بيند كه لنگ بود و پاي درست شد دليل كه مقصودش و مرادش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،

اول: منفعت.

دوم: ناتواني.

سوم: درويشي (فقر و نداري).

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: نقصان عيش (نقص و کمبود در زندگي).

لوک اويتنهاو مي گويد :

لنگ : شکست خوردن

لنگ بودن : از دست دادن خوشنامي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *