تعبیر خواب لعل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب لعل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب لعل

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در خواب بيند لعلي داشت، دليل است زني بزرگ بخواهد يا كنيزك صاحب جمال بخرد و نيز گفته اند، دليل كه دختري آورد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند لعل بسيار داشت، دليل است به قدر آن مال يابد. اگر بيند آشنائي پاره لعل به وي داد، دليل كه از خويشان زني توانگر بخواهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن لعل در خواب بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: نعمت.

چهارم: دختر.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *