تعبیر خواب قرآن خواندن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب قرآن خواندن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب قرآن خواندن

 

اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس شكر بايد نمود. اگر بيند آيه عذاب خواند، دليل خشم حق تعالي بود پس توبه بايد كرد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر نيمه اي از قرآن بخواند، دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد. اگر بيند حافظ قرآن شد، دليل كه علم و امانت نگه دارد. اگر بيند آواز قرآن خواندن شنيد، دليل كه دينش قوي شود.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند قرآن را ختم نمود، دليل است كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود. اگر بيند كه قران را بلند مي خواند، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند كه كدام آيه خواند. تفسير اين آيه تعبير خواب او بود. اگر بيند يك سبع قران بخواند، دليل كه از غم برهد. اگر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري نتوانست خواندن، دليل كه اجلش نزديك بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتي يافتن از آفتها.

دوم: توانگري وثروتمندي.

سوم: مراد دل و كام يافتن(کام يابي و به مراد دل رسيدن).

چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را(نهي از منکر).

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند. اين از ابن سيرين است و او از معبران ديگر نقل کرده است که اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن قرآن خواندن ايمني از آفات باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.