تعبیر خواب فلفل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب فلفل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب فلفل

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آميخته باشيم و چه سبز آن را سر سفره بنهيم. تعبير فلفل را در زمره چاشني ها و سس ها گفتيم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنيد ولي اين در صورتي است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسي رويا نباشد نبايستي به آن اهميت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونريزي همراه دارد.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه اي كه به غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .

2ـ ديدن فلفل قرمز در خواب ، علامت يافتن همسري شايسته است .

3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .

4ـ آسياب كردن فلفل سياه در خواب ، نشانة آن است كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شد .

5ـ ديدن فلفل سياه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز است .

6ـ اگر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ، علامت آن است كه فريب دوستان خود را خواهد خورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.