تعبیر خواب غرق شدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب غرق شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب غرق شدن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند. اگر بيند ملكي يا چهارپائي از ا و غرق شد، دليل كه از كاري فرو ماند و عاقبت رهائي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسيار.

دوم: بخت واقبال دركارها.

سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.

چهارم: منفعت.

لوک اويتنهاو مي گويد :

غرق شدن

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت

شاهد غرق شدن کسي بودن : سود

غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم

در آب غرق شدن : غم بزرگ

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن غرق دريا نعمت بود

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .

3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.