تعبیر خواب غاز

 

برای مشاهده « تعبیر خواب غاز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب غاز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

غاز

پر کندن غاز : سرخورده شدن

بريان کردن غاز: يک مهمان

خريدن غاز : به شما مانند يک احمق نگاه ميشود

خوردن آن : يک همراه پرچانه

غازي که پرواز ميکند : يک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز وحشي : خبرهايي از خارج از کشور خواهيد داشت

پروراندن غاز : يک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر در خواب احساس كنيد صداي غاز شما را ناراحت مي كند ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببينيد ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدريج اضافه خواهد شد .

2ـ اگر در خواب غازها را ميان علفزاري ببينيد ، علامت موفقيت حتمي است .

3ـ ديدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زيان و ناراحتي رنج خواهيد كشيد .

4ـ اگر فرد عاشقي در خواب غاز ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش شايستگي و لياقت دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد غازي را دزدكي با خود مي بريد ، علامت آن است كه ملكي به شما مي رسد و به ثروت خواهيد رسيد . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارايي شما است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.