تعبیر خواب عقل

برای مشاهده « تعبیر خواب عقل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب عقل

 

اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، و بيننده داند كه عقل اوست، دليل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وي منفعت يابد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر درخواب عقل خود را چنين بيند كه گفته شد، دليل كه توانگر گردد و عز وجاه يابد.

حضرت دانيال گويد :

اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمي بيند و به تحقيق داند كه ايشانند و ايشان نيز گويند كه ما عقل و جان توايم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.

جابر مغربي گويد :

ديدن عقل و جان، دليل برمادر و پدر باشد. اگر زنده باشند. اگر غايب باشند، دليل كه ايشان را باز بيند. اگر ايشان مرده باشند، دليل كه دعا و صدقات او به ايشان رسيده بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن عقل در خواب بر چهار وجه است.

اول: بخت و دولت وکامراني.

دوم: مادر و پدر.

سوم: پادشاه و فرزند او.

چهارم: مال فراوان.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد انساني عاقل و هوشمند هستيد ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد و زندگاني فارغ و آسوده اي براي خود مهيا خواهيد ساخت .

2ـ اگر خواب ببينيد فردي نادان و غيرمعقول هستيد ، علامت آن است كه استعدادهاي شما به هدر خواهد رفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.